Anbi Status - Warder Beer

Warder Beer

Klik op de knop links voor meer pagina's
Title
Ga naar de inhoud
originele glasplaat foto afdruk 1886
Anbi Status

De naam van onze stichting is: Stichting Cultureel Erfgoed Warder
Opgericht op 24 februari 2003.
Statuten gewijzigd op 22 december 2006.
Rechtspersoon: Stichting
Postadres: p/a Warder 132, 1473 PH Warder
Bezoekadres: Warder 128 a, 1473 PH Warder
fiscaal nr. 816141629
Dagelijks bestuur:
Voorzitter: H. Leloup
Secretaris: H. Hellingman
Pennigmeester: J. van Lent

Doelstelling:
Het behoud van het authentieke karakter van het dorp Warder en de versterking van het fysieke en sociale leefklimaat in Warder.

Statutenwijziging: De Stichting tracht haar doel te te verwezenlijken door het behouden van de omstreeks 1885 gebouwde voormalige school/raadhuis, een cultureel erfgoed; door de eigendom daarvan te verwerven en deze te herbestemmen, te renoveren en te restaureren tot een multifunctioneel ontmoetingscentrum waardoor het gebouw een openbare sociaal- maatschappelijke en culturele functie verkrijgt;
Door daarvoor overeenkomsten te sluiten.
Toelichting:
Met als hoofddoel een oorspronkelijke gemeenschap vitaal te houden met behoud van haar historische wortels en prestaties.
Beleidsplan:
De stichting heeft de oude school aangekocht van de gemeente Zeevang met als doel dit voor Warder historische gebouw dat ook deels gemeentesecretarie was te behouden, te restaureren en geschikt te maken als ontmoetingshuis voor inwoners, verenigingen, culturele manifestaties en feestelijke gebeurtenissen.
Enkele ingebrachte bestemmingen (café, kinderopvang en toeristenverblijf) zijn meer commercieel opgezet om het middendeel, de hoofdzaal zo voordelig mogelijk te kunnen aanbieden aan de verenigingen etc. (dorpshuisfunctie). De Stichting verhuurt deze ruimtes om met dit geld het pand te kunnen behouden.
Het gebouw is gerenoveerd en gewijzigd met inzet van vrijwilligers (ca 10.000 manuur).
Ook het jaarlijks onderhoud vindt plaats door vrijwilligers.
Het benodigde geld (ca. 800.000,-) is bijeen gebracht door fondsen, bijdragen en een plaatselijk opgerichte vereniging van financiers, die 390.000 euro leent aan de Stichting. Jaarlijk wil men minimaal 10.000 euro aflossen.

Streven:
Nu de fysieke opzet geslaagd is en veel verenigingen gebruik maken van het gebodene wordt er aan gewerkt alle leeftijden aan te trekken om zo een sterke verbondenheid met elkaar te creëren. Het dorp en omgeving dynamisch en sterk te houden.


Voorzitter, Secretaris, Penningmeester
Resp. Henri Leloup, Hans Hellingman en John van Lent
Hiernaast nog twee betrokken bestuurders
Beloningen:
Er is geen beloningsbeleid.
Slechts onkosten van aangeschafte materialen worden vergoed.
Uitgevoerde activiteiten:
Aankoop oude school, restauratie en rehabilitatie ervan, overplaatsing dorpshuis en ontmoetingsruimtes, bijbouw glaskap, door handhulp uit dorp, donaties uit dorp en omgeving en fondsen bijeengebracht.
Realisatie B&B appartementenStichting cultureel erfgoed Warder    
  
De jaarrekening 2018
  
INHOUDSOPGAVE     
  
  
FINANCIEEL VERSLAG     
  
Jaarrekening     
  
1. Balans per 31 december 2018     
2. Staat van baten en lasten over het boekjaar 2018     
3. Grondslagen van de financiële verslaggeving     
4. Toelichting op de balans per 31 december 2018     
5. Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2018     
  
Overige gegevens     
  
Resultaatbestemming     
 
1.  BALANS PER 31 DECEMBER 2018    
  
ACTIVA                                                                         31 december 2018              31 december 2017
                                                                                 
VASTE ACTIVA     
  
MATERIËLE VASTE ACTIVA                           Gebouwen  517.282                              492.123  
                                                               Inventaris   11.473                                 4.613  
                                                                                                528.755                             496.736
  
FINANCIELE VASTE ACTVIA     
                                                               Lening u/g                           -                                      -
  
VORDERINGEN     
                                                             Belastingen     2.431     -  
Overige vorderingen                                                              -                                  3.176  
                                                                                                   2.431                                 3.176
  
LIQUIDE MIDDELEN                                                                          2.846                               15.102
  
  
  
                                                                                                   534.032                            515.014
  
  
 
  
  
  
PASSIVA                                                                      31 december 2018                  31 december 2017
                                                                               
  
EIGEN VERMOGEN     
                                                 Stichtingsvermogen  150.304                                   136.064  
                                                 Resultaat boekjaar       6.328                                     14.240  
                                                                                              156.632                                  150.304
  
LANGLOPENDE SCHULDEN                                                            360.000                                 360.000
  
  
  
KORTLOPENDE SCHULDEN     
                                                  Belastingen                  -                                          1.710  
Overige schulden                                                           17.400                                      3.000  
                                                                                                 17.400                                    4.710
  
  
  
                                                                                                534.032                              515.014
  
  
2.  STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2018     
  
                                                                                                   2018                      2017
                                                                                     
  
Baten                                                                                              43.785                             50.950
  
Huisvestingskosten                                                             21.659                              21.592  
Algemene Kosten                                                                 1.255                                   180  
Rentelasten                                                                        14.543                              14.938  
Lasten                                                                                              37.457                             36.710
  
Resultaat                                                                                            6.328                            14.240
Terug naar de inhoud