Anbi Status - Warder Beer

Warder Beer

Klik op de knop links voor meer pagina's
Title
Ga naar de inhoud
originele glasplaat foto afdruk 1886
Anbi Status

De naam van onze stichting is: Stichting Cultureel Erfgoed Warder
Opgericht op 24 februari 2003.
Statuten gewijzigd op 22 december 2006.
Rechtspersoon: Stichting
Postadres: p/a Warder 132, 1473 PH Warder
Bezoekadres: Warder 128 a, 1473 PH Warder
fiscaal nr. 816141629
Dagelijks bestuur:
Voorzitter: H. Leloup
Secretaris: H. Hellingman
Pennigmeester: J. van Lent

Doelstelling:
Het behoud van het authentieke karakter van het dorp Warder en de versterking van het fysieke en sociale leefklimaat in Warder.

Statutenwijziging: De Stichting tracht haar doel te te verwezenlijken door het behouden van de omstreeks 1885 gebouwde voormalige school/raadhuis, een cultureel erfgoed; door de eigendom daarvan te verwerven en deze te herbestemmen, te renoveren en te restaureren tot een multifunctioneel ontmoetingscentrum waardoor het gebouw een openbare sociaal- maatschappelijke en culturele functie verkrijgt;
Door daarvoor overeenkomsten te sluiten.
Toelichting:
Met als hoofddoel een oorspronkelijke gemeenschap vitaal te houden met behoud van haar historische wortels en prestaties.
Beleidsplan:
De stichting heeft de oude school aangekocht van de gemeente Zeevang met als doel dit voor Warder historische gebouw dat ook deels gemeentesecretarie was te behouden, te restaureren en geschikt te maken als ontmoetingshuis voor inwoners, verenigingen, culturele manifestaties en feestelijke gebeurtenissen.
Enkele ingebrachte bestemmingen (café, kinderopvang en toeristenverblijf) zijn meer commercieel opgezet om het middendeel, de hoofdzaal zo voordelig mogelijk te kunnen aanbieden aan de verenigingen etc. (dorpshuisfunctie). De Stichting verhuurt deze ruimtes om met dit geld het pand te kunnen behouden.
Het gebouw is gerenoveerd en gewijzigd met inzet van vrijwilligers (ca 10.000 manuur).
Ook het jaarlijks onderhoud vindt plaats door vrijwilligers.
Het benodigde geld (ca. 800.000,-) is bijeen gebracht door fondsen, bijdragen en een plaatselijk opgerichte vereniging van financiers, die 390.000 euro leent aan de Stichting. Jaarlijk wil men minimaal 10.000 euro aflossen.

Streven:
Nu de fysieke opzet geslaagd is en veel verenigingen gebruik maken van het gebodene wordt er aan gewerkt alle leeftijden aan te trekken om zo een sterke verbondenheid met elkaar te creëren. Het dorp en omgeving dynamisch en sterk te houden.


Voorzitter, Secretaris, Penningmeester
Resp. Henri Leloup, Hans Hellingman en John van Lent
Hiernaast nog twee betrokken bestuurders
Beloningen:
Er is geen beloningsbeleid.
Slechts onkosten van aangeschafte materialen worden vergoed.
Uitgevoerde activiteiten:
Aankoop oude school, restauratie en rehabilitatie ervan, overplaatsing dorpshuis en ontmoetingsruimtes, bijbouw glaskap, door handhulp uit dorp, donaties uit dorp en omgeving en fondsen bijeengebracht.
Realisatie B&B appartementenStichting cultureel erfgoed Warder    
  
De jaarrekening 2020
INHOUDSOPGAVE     
  
  
FINANCIEEL VERSLAG
Jaarrekening
 
1. Balans per 31 december 2020
 
2. Staat van baten en lasten over het boekjaar 2020
 
3. Grondslagen van de financiële verslaggeving
 
4. Toelichting op de balans per 31 december 2020
 
5. Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2020
 
 
Overige gegevens
 
 Resultaatbestemming  
  
 
1.  BALANS PER 31 DECEMBER 2020 ( na resultaatbestemming )
 
 
 
ACTIVA                                                                                  31 december 2020                    31 december 2019
 
€                     €                           €                     €
 
VASTE ACTIVA
 
 
MATERIËLE VASTE ACTIVA
 
Gebouwen                                                                             542.104                                      533.343
 
Inventaris                                                                                  8.753                                        10.113
 
550.857                                      543.456
 
 
 
LIQUIDE MIDDELEN                                                                                      45.502                                        35.832
 
 
596.359                                      579.288
 
 
 
PASSIVA                                                                                 31 december 2020                    31 december 2019
 €                                                                
 
 
 
EIGEN VERMOGEN
Stichtingsvermogen                                                               168.249                                       156.632
Resultaat boekjaar                                                                   16.744                                        11.617          
 
                                                                                                                184.993                                       168.249
 
 
LANGLOPENDE SCHULDEN                                                                            400.000                                       400.000
 
 
 
KORTLOPENDE SCHULDEN
Belastingen                                                                               7.766                                           7.439
 
Overige schulden                                                                       3.600                                           3.600
 
                                                                                                                  11.366                                         11.039
 
                                                                                                                  596.359                                       579.288
 

 
 

 
2.  STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2020
 
 
 
  

                                                                                                 2020                                            2019
 
                                                                                             €                     €                          €                     €
 
 
Baten                                                                                                              53.772                                        58.039
 
 
Afschrijving Materiele vaste activa                                             1.360                                          1.360
 
Huisvestingskosten                                                                29.978                                        36.477
 
Algemene Kosten                                                                     1.151                                          1.456
 
Rentelasten                                                                             4.539                                          7.129
 
Lasten                                                                                                            37.028                                        46.422
 
 
Resultaat                                                                                                       16.744                                        11.617
Terug naar de inhoud