Warderbeer

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Anbi Status

De naam van onze stichting is: Stichting Cultureel Erfgoed Warder
Opgericht op 24 februari 2003.
Statuten gewijzigd op 22 december 2006.
Rechtspersoon: Stichting
Postadres: p/a Warder 132, 1473 PH Warder
Bezoekadres: Warder 128 a, 1473 PH Warder
fiscaal nr. 816141629
Dagelijks bestuur:
Voorzitter: H. Leloup
Secretaris: H. Hellingman
Pennigmeester J. van Lent

Doelstelling:
Het behoud van het authentieke karakter van het dorp Warder en de versterking van het fysieke en sociale leefklimaat in Warder.

Statutenwijziging: De Stichting tracht haar doel te te verwezenlijken door het behouden van de omstreeks 1885 gebouwde voormalige school/raadhuis, een cultureel erfgoed; door de eigendom daarvan te verwerven en deze te herbestemmen, te renoveren en te restaureren tot een multifunctioneel ontmoetingscentrum waardoor het gebouw een openbare sociaal- maatschappelijke en culturele functie verkrijgt;
Door daarvoor overeenkomsten te sluiten.
Toelichting:
Met als hoofddoel een oorspronkelijke gemeenschap vitaal te houden met behoud van haar historische wortels en prestaties.
Beleidsplan:
De stichting heeft de oude school aangekocht van de gemeente Zeevang met als doel dit voor Warder historische gebouw dat ook deels gemeentesecretarie was te behouden, te restaureren en geschikt te maken als ontmoetingshuis voor inwoners, verenigingen, culturele manifestaties en feestelijke gebeurtenissen.
Enkele ingebrachte bestemmingen (café, kinderopvang en toeristenverblijf) zijn meer commercieel opgezet om het middendeel, de hoofdzaal zo voordelig mogelijk te kunnen aanbieden aan de verenigingen etc. (dorpshuisfunctie). De Stichting verhuurt deze ruimtes om met dit geld het pand te kunnen behouden.
Het gebouw is gerenoveerd en gewijzigd met inzet van vrijwilligers (ca 10.000 manuur).
Ook het jaarlijks onderhoud vindt plaats door vrijwilligers.
Het benodigde geld (ca. 800.000,-) is bijeen gebracht door fondsen, bijdragen en een plaatselijk opgerichte vereniging van financiers, die 390.000 euro leent aan de Stichting. Jaarlijk wil men minimaal 10.000 euro aflossen.

Streven:
Nu de fysieke opzet geslaagd is en veel verenigingen gebruik maken van het gebodene wordt er aan gewerkt alle leeftijden aan te trekken om zo een sterke verbondenheid met elkaar te creëren. Het dorp en omgeving dynamisch en sterk te houden.

Voorzitter, Secretaris, Penningmeester
Resp. Henri Leloup, Hans Hellingman en John van Lent
Hiernaast nog twee betrokken bestuurders en een financieel- en juridisch adviseur
Beloningen:
Er is geen beloningsbeleid.
Slechts onkosten van aangeschafte materialen worden vergoed.
Uitgevoerde activiteiten:
Aankoop oude school, restauratie en rehabilitatie ervan, overplaatsing dorpshuis en ontmoetingsruimtes, bijbouw glaskap, door handhulp uit dorp, donaties uit dorp en omgeving en fondsen bijeengebracht.

ACTIVA 31 december 2017                                                         31 december 2016
VASTE ACTIVA     
    
MATERIËLE VASTE ACTIVA     
Gebouwen 492.123                                                                         492.123  
Inventaris       4.613                                                                            4.613  
                                  496.736                                                       496.736
    
FINANCIELE VASTE ACTVIA     
Lening u/g   -                                                                                       2.000
    
VORDERINGEN     
Belastingen   -                                                                   1.736  
Overige vorderingen  3.176                                                 2.663  
                                              3.176                                                     4.399
    
LIQUIDE MIDDELEN                   15.102                                                  7.928
    
    
    
                                               515.014                                               511.063
    
       
    
    
PASSIVA 31 december 2017                                                                31 december 2016  
    
EIGEN VERMOGEN     
Stichtingsvermogen                       136.064                                               122.013  
Resultaat boekjaar                            14.240                                                 14.051  
                                                                   150.304                                                136.064
    
LANGLOPENDE SCHULDEN                               360.000                                                370.000
    
    
    
KORTLOPENDE SCHULDEN     
Belastingen                                      1.710     -  
Overige schulden                               3.000                                                   3.000  
                                                                        4.710                                                   3.000
    
    
    
                                                                         515.014                                              509.064
    
    
2.  STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2017     
    
    
2017                                                                                                        2016
     
Baten                                                                 50.950                                                  48.227
    
Huisvestingskosten                              21.592                                               16.086  
Algemene Kosten                                     180                                                   856  
Rentelasten                                         14.938                                              17.234  
Lasten                                                                  36.710                                                 34.176
    
Resultaat                                                                14.240                                                14.051
    

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu